algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van www.veradebackker.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6– Nakoming en extra garantie
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling en prijzen
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillen
Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

Artikel 2 – Identiteit van www.veradebackker.nl

Vera de Backker
Valkenburgenlaan 41
2103 AL  Heemstede 
shop@veradebackker.nl
06 24 15 28 52

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vera de Backker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vera de Backker. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Vera de Bakker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vera de Backker niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vera de Backker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vera de Backker is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst

 1. Vera de Backker staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Een door Vera de Backker, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Vera de Backker kan doen gelden indien Vera de Backker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Vera de Backker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Vera de Backker kenbaar heeft gemaakt.
 3. Vera de Backker is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde (e-mail) adressen.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Vera de Backker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren,  tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 5. PostNL bezorgt uw bestelling. Houdt u bij uw bestelling rekening met hun bezorgdagen en sluitingsdagen tijdens feestdagen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Vera de Backker tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Vera de Backker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het product kan niet worden geruild.

Artikel 8 – Betaling en prijzen

 1. Bij Bestellingen via de webshop kan de consument uitsluitend vooruit betalen.
 2. Producten die niet vooruit zijn betaald worden niet bezorgd.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vera de Backker te melden.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunt u schriftelijk melden aan vera.debackker@quicknet.nl , indien nodig wordt het product vervangen.
 2. Bij levering dient de consument de producten direct te controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de consument te controleren of de juiste producten zijn geleverd en of de afgeleverde goederen overeenstemmen met het overeengekomene.
 3. Zichtbare tekortkomingen dienen direct na levering doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij Vera de Backker te worden gemeld.
 4. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, kleur en de vorm van geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die Vera de Backker levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van Vera de Backker en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Vera de Backker en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Vera de Backker behandelt klantgegevens vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan Vera de Backker. Daarmee houdt Vera de Backker zich aan de wet Persoonsregistraties. Vera de Backker maakt in sommige gevallen gebruik van klantgegevens voor een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor de consument om zichzelf van deze lijst te verwijderen.

Privacy­verklaring

Vera de Backker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vera de Backker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten om een product te bestellen en naar jou op te sturen

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vera.debackker@quicknet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Vera de Backker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Vera de Backker verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Eventueel versturen van een nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Vera de Backker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden 
Vera de Backker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Vera de Backker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vera.debackker@quicknet.nl